เกณฑ์ที่นักเรียนจะได้รับการยกย่องชมเชย

1. ต้องมีการปฏิบัติครบทั้ง 5 องค์ประกอบในแต่ละวัน

2. ในแต่ละองค์ประกอบไม่จำเป็นต้องทำครบตามที่ระบุไว้ (เป็นเพียงกรอบที่กำหนดไว้ให้พิจารณา)

3. พฤติกรรมบางข้อ ต้องใส่รายละเอียด ว่าทำอย่างไร  (แนบรูป, เขียนบรรยาย, ผู้ปกครองรับรอง )

4. ต้องให้ผู้ปกครองรับรอง หรือเป็นคนประเมิน